Kodeks Pracy, praca

Umowa o pracę i jej rodzaje

Poprzez umowę o pracę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron zarówno pracodawcy, jak i pracownika, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. Umowa o pracę zawierana jest na piśmie. Brak formy pisemnej nie powoduje wprawdzie nieważności takiej umowy, jednakże pracodawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie warunków umowy o pracę, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy.

uowa o pracę

Source: newteachers.tes.co.uk via Cats-pawpaw-Endless on Pinterest

Kodeks pracy przewiduje kilka rodzajów umowy o pracę (w art. 25), spośród których określona organizacja i pracownik mogą podpisać tylko jedną.

Rodzaje umów o pracę:

– umowa na czas nieokreślony

– umowa na czas wykonywania określonej pracy

– umowa na czas określony

– umowa na okres próbny

– umowa na zastępstwo

UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY

Tego typu umowa jest najbardziej korzystna z punktu widzenia pracownika. Największe obciążenie niesie dla pracodawcy. Nie ma tu określonego z góry czasu trwania stosunku pracy. Okres wypowiedzenia uzależniony jest od okresu zatrudnienia u pracodawcy i wynosi 2 tygodnie przy zatrudnieniu krótszym, niż 6 miesięcy, 1 miesiąc przy zatrudnieniu przez okres minimum 6 miesięcy oraz 3 miesiące w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 3 lata. Umowa ta wymaga dokładnego uzasadnienia w przypadku jej wypowiedzenia.

UMOWA NA CZAS WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY

Tego typu umowa zawierana jest najczęściej w przypadku, kiedy trudno jest określić termin zakończenia konkretnego zadania, które zostanie powierzone pracownikowi. Umowa kończy się z dniem zakończenia przez pracownika ustalonej pracy i nie przewiduje rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. W trakcie trwania umowy pracownik jest podporządkowany pracodawcy.

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY

Tego typu rodzaj umowy zawierany jest na z góry ściśle określony okres. W przypadku, w którym pracodawca zawarł z pracownikiem dwie kolejne umowy na okres określony, to trzecia umowa będzie już traktowana jako umowa na czas nieokreślony. Umowa na czas określony podlega wypowiedzeniu, jeśli została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zawarto w niej stosowną klauzulę dopuszczającą rozwiązanie umowy. W czasie trwania tejże umowy istnieje podporządkowanie pracownika pracodawcy.

UMOWA NA OKRES PRÓBNY

Umowa ta zawierana jest maksymalnie na okres 3 miesięcy. Zazwyczaj poprzedza ona zawarcie umowy o pracę. Na pewno tego typu umowa pozwala sprawdzić pracodawcy, czy zatrudniony przez niego pracownik faktycznie nadaje się do tej pracy, czy posiada stosowne umiejętności i kwalifikacje. Pracownikowi z kolei umowa ta daje możliwość oceny, czy dana praca spełnia jego oczekiwania. Umowę na okres próbny można rozwiązać. Okres wypowiedzenia uzależniony jest od czasu trwania umowy. Jeśli okres próbny trwa mniej niż 2 tygodnie, to okres wypowiedzenia wynosi 3 dni. Jeśli zaś okres próbny trwa więcej, niż 2 tygodnie ale krócej, niż 3 miesiące, to wtedy okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień. Jeśli okres próbny trwa 3 miesiące, wypowiedzenie wynosi 2 tygodnie.

UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Tego typu umowa zawierana jest na czas nieobecności pracownika w pracy. Może być ona podpisana na konkretny termin lub do czasu powrotu właściwego pracownika. Umowa ta podlega rozwiązaniu. Okres jej wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze, niezależnie od długości trwania takiej umowy. Umowa na zastępstwo może poprzedzać umowa na okres próbny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *